Өндөр резолюшн бүхий Ажилентийн 7250 GC/QTOF багажаар хаягдал усны урсцын дээжин дэх хортой химийн бодисуудын шинжилгээг хийх

tap water

Document-page-001_7

Document-page-002_7