Agilent Cary 630 ATR-FTIR Спектрофотометр ашиглан өглөөний хоолны сахарозын хэмжээг тодорхойлох

Agilent 630 FTIR-page-001

Agilent 630 FTIR-page-002