Ургамлын цай болон зөгийн баланд агуулагдах олон төрлийн пиролизидин алкалоид (PA) химийн нэгдлүүдийг тодорхойлох шинжилгээний аргачлалыг UHPLC/MS/MS багажаар баталгаажууллаа.

herbal tea

Validation of a Method for the Quantitation of Multiple-1

 

 

Validation of a Method for the Quantitation of Multiple-2