Уургийн кристалл бүтцийг харах аргыг улам сайжрууллаа.

protein-structure

1-í¿¿ð

2-í¿¿ð