Quick probe GC/MS – ийг ашиглан шүүхийн шинжилгээнүүдэд дээж бэлтгэлгүйгээр хурдавчилсан шинжилгээ хийх ажлын урсгал

garchig