Газрын тосны бүтээгдхүүний физик, химийн шинж чанарыг Хийн хроматограф, масс спектрометр (GC-MS) багажаар тодорхойлох