Түлшний нэрэлтийн дунд шатанд үүсэх бүтээгдэхүүнд агуулагдах аромат нүүрс устөрөгчдийг Ажилентийн 1260 Infinity Binary HPLC (Хоёр насост Өндөр даралтын шингэний хроматограф) систем болон RID детекторын хамт IP391 (2000)/ASTM D6591 стандартын дагуу шинжлэх