Өсөн нэмэгдэж буй микрохуванцарын бохирдлын асуудлыг шийдвэрлэх