Нярай хүүхдийн хоол тэжээлд Ажилент компанийн зүгээс үзүүлж буй дэмжлэг