Ажилентийн 8890 хийн хроматографын систем

АЖИЛЕНТИЙН 8890 ХИЙН ХРОМАТОГРАФЫН СИСТЕМ

УХААЛАГ, ТОХИРУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ: ӨНӨӨДРИЙН БОЛОН МАРГААШИЙН АНАЛИТИК ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГЫГ ТӨГС БИЕЛҮҮЛНЭ.